Razpisi in ostalo


JAVNI POZIV – POČITNIŠKO DELO 2017

Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 4,22 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in v občinski upravi.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2016/2017, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake[1]), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente[2]). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 9. 6. 2017. Prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali.

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako,  da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore.  Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, mobilna številka: 031 613 807, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

[1] Dijaki, ki so v šolskem letu 2016/17 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

[2] Študenti, ki so v študijskem letu 2016/17 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

SPLETNA PRIJAVNICA (KLIK)

Razpisana dela:

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri sodelovanju organizacij izobraževanja in dogodkov išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termina: od 15. 8. do 31. 8. 2017, največ 75 ur na dijaka oziroma študenta

od 1. 9. do 30. 9. 2017, največ 75 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti, dobro poznavanje    socialnih omrežij in računalniška znanja

LEKARNA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pomožnih strokovnih delih (sprejem, označevanje in shranjevanje zdravil ter ostalega blaga, priprava magistralnih zdravil, pregled rokov uporabe in evidenc ter dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 3 študente.

·         termini: od 3. 7. do 21. 7. 2017, največ 100 ur na študenta

                od 24. 7. do 11. 8. 2017, največ 100 ur na študenta

od 14. 8. do 4. 9. 2017, največ 100 ur na študenta

·         pogoji: enovit magistrski študij farmacije, študenti tretjega in višjih letnikov

RAZVOJNA AGENCIJA ROD

Za pomoč pri administraciji v pisarni išče Razvojna agencija ROD 2 študenta.

·         termina: od 31. 7. do 30. 8. 2017, največ 120 ur na študenta

                 od 1. 8. do 31. 8. 2017, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: družboslovne vede, organizacijske spretnosti, sposobnosti dela v skupini, znanja urejanja besedil

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 3 študente oziroma dijake.

·         termini: od 3. 7. do 21. 7.2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

               od 24. 7. do 11. 8. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

od 14. 8. do 31. 8. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: priporočljiva smer predšolske vzgoje, kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroci 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri pomožnih delih / nadomeščanju vzdrževalca išče Zdravstveni dom Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termina:    od 26. 6. do 30. 6.2017 in 28. 7. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma

študenta od 10. 8. do 8. 9. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami najmanj 14 dni na tem oz. podobnem področju

2.      Za pomoč pri informiranju (telefonist) išče Zdravstveni dom Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termina: od 26. 6. do 30. 6. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

                 od 31. 7. do 31. 8. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami najmanj 14 dni na tem oz. podobnem področju

GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri servisiranju gasilnih aparatov in vzdrževanju gasilske opreme išče Gasilsko reševalni center Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 1. 8. do 31. 8. 2017, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: končana srednja šola tehnične smeri, poznavanje gasilskih veščin (član prostovoljnega gasilskega društva)

2.      Za pomoč pri urejanju arhiva javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina išče 1 dijaka.

·         termin: od 17. 7. do 17. 8. 2017, največ 120 ur na dijaka

·         pogoji: srednješolec

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri urejanju knjižničnega gradiva v knjižnici, pomoč pri spravilu skladišč, popravilu knjig, sprotna pomoč uporabnikom pri izposoji in vračanju gradiva, pomoč obiskovalcem pri uporabi e-časopisov, e-knjige, rabi bralnikov in tablic, fizična pomoč pri vzdrževalnih delih v knjižnici in okoli nje išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin: od 1. 8. do 19. 8. 2017, največ 120 ur na dijaka

·         pogoji: osnovno knjižničarsko znanje glede ureditve knjižnice, računalniška šola 

2.      Za pomoč pri pisanju računalniškega programa za potrebe izposoje, razvijanju aplikacije za lokator gradiva, dopolnjevanje spletne strani knjižnice, pomoč uporabnikom pri uporabi podatkovnih baz, pregled naprav,  druge naloge po dogovoru išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 7. 8. do 25. 8. 2017, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: študent šole za informatiko in računalništvo, programerska znanja, poznavanje računalniške in informacijske podpore v knjižnici

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 6 študentov oziroma dijakov.

·         termini:     od 3. 7. do 20. 7. 2017 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka

oziroma študenta

od 24. 7. do 10. 8. 2017 (2 dijaka/študenta), največ 112 ur na dijaka

oziroma študenta

·         pogoji: smer predšolska vzgoja

2.      Za pomoč pri hišniških delih išče Otroški vrtec Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termin: od 17. 7. do 21. 7. 2017 in od 1. 8. do 11. 8. 2017 (1 dijak/študent),

največ 112 ur na dijaka oziroma študenta od 17. 7. do 21. 7. 2017 in od 1. 8. do 11. 8. 2017 (1 dijak/študent),  največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: tehnična smer

3.      Za pomoč pri generalnem čiščenju išče Otroški vrtec Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termin: od 10. 7. do 18. 7. 2017 in od 7. 8. 2017 do 16. 8. 2017

(1 dijak/študent), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

od 10. 7. do 18. 7. 2017 in od 7 .8. 2017 do 16. 8. 2017

(1 dijak/študent), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: popoldanski čas dela

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pripravi in izvedbi poletnih počitniških ustvarjalnih delavnic za otroke išče Pilonova galerija Ajdovščina 2 dijaka.

·         termina:  od 27. 6. do 30. 6. 2017, največ 32 ur na dijaka

                  od 4. 7. do 7. 7. 2017, največ 32 ur na dijaka

·         pogoji: občutek za delo z mlajšimi šolarji, kreativnost, zanesljivost

OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

Za pomoč pri administraciji v pisarnah in urejanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

·         termina: od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

od 1. 8. 2017 do 31 .8. 2017, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje

Soglasje:

Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Hkrati potrjuje da so v obrazcu posredovani podatki resnični.

SPLETNA PRIJAVNICA (KLIK)

_____________________________________________________________
Rezultati volitev za študijsko leto 2016/17

Objavljamo rezultate volitev, ki so potekale 25.11.2016.

Predsednik/ca: Natalija Vidic

Podpredsednik/ca: Mia Hočevar

Svetnik/ca v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS: Barbara Slukan

Blagajnik: Anja Slemič

Tajnica: Sara Trošt

Člani IO: Martin Praček, Mariša Tripkovič, Monika Curk

Člani nadzornega odbora: Andreja Petrovčič, Lara Štefančič, Urška Čuk, Jaka Močivnik (nadomestni član), Rok Lavrenčič (nadomestni član)

Predsednik dijaške sekcije: Sergej Praček


__________________________________________________________

Zapisnik srečanja nadzornega odbora za študijsko leto 2016/17

Ajdovščina, 17.11.2016, ob 19h v prostorih kluba

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Odprtje kandidatur in sklep o dovolitvi kandidatur
 3. Razno

Prisotni: Andreja Petrovčič, Dominik Vrčon, Matic Prinčič

K1
Dnevni red je bil potrjen soglasno (3 za, 0 proti)

K2
Nadzorni odbor je odprl kandidature in ugotavlja, da izpolnjujejo pogoje, določene v statutu in soglasno dovoljuje kandidature posameznih kandidatov.

K3
Nihče od članov nadzornega odbora ni imel ničesar za dodati pod točko razno.
Zapisnikar
Andreja Petrovčič

Predsednik nadzornega odbora
Jan Likar

PRENESI CELOTEN ZAPISNIK

________________________________________________________________________
Pozdravljeni!

Preživite veliko prostega časa v Alpah? Je fotoaparat, s katerim ujamete čudovite razglede, detajle in trenutke, vaš zvest spremljevalec?

Potem je sodelovanje v foto-natečaju Alpske konvencije prava odločitev za vas! Foto-natečaj spodbuja vse alpske navdušence osmih držav podpisnic Alpske konvencije (Francije, Monaka, Italije, Avstrije, Nemčije, Liechenstein-a, Švice in Slovenije), da sodelujete in nam pokažete svoje najboljše fotografije!

Logo_Alpine_Convention

Tema letošnjega natečaja je »Alpe z druge perspektive«.

Najboljše fotografije bodo objavljene v uradnem koledarju Alpske konvencije 2017, avtorji pa bodo prejeli tudi nagrade.

Sodelujete lahko tukaj!
Veselimo se vaših fotografij!

____________________________________________________________________________

Škisova tržnica prireditev z najboljšimi obiskovalci

Rajsko vzdušje v središču Ljubljane

 

Ljubljana, 6. 5. 2016 – Kardeljeva ploščad, ki je drugič postala prizorišče sicer že 19. Škisove tržnice, je včeraj prekipevala od mladostniške energije. Ko se na enem mestu zberejo slovenska in tuja kultura, okusna kulinarika, odlična glasba in mladi, se prizorišče sredi Ljubljane za en dan spremeni v pravi študentski raj. Zelenico na Kardeljevi ploščadi je včeraj kljub večernemu dežju in izpadom elektrike obiskalo preko 25.000 mladih.

SZJ_8_Najboljši obiskovalci in študentski klubi

Študentski klubi iz vse Slovenije ter organizacije in študenti iz tujine pa so na letošnji Škisovi tržnici poskrbeli za pravi kulinarični raj. Obiskovalci so lahko na stojnicah poskušali raznovrstne dobrote, od bograča in belokranjske pogače do grenadirmaša, kranjskih klobas, kraškega pršuta in idrijskih žlikrofov. Čez dan so se obiskovalci poleg obiska stojnic študentskih klubov preizkusili tudi v fusbarju in regijskih študentskih igrah, skydivingu, bungee jumpingu in zorbingu. Za ljubitelje plesne umetnosti se je odvila tudi predstavitev plesa ob drogu, za večerni del prireditve pa so se obiskovalci napolnili z energijo v energy zone-u.

 

V večernem delu so se obiskovalci prepustili zvokom slovenskih in tujih glasbenikov, ki so nastopili na dveh odrih. Na glavnem odru se je na devetnajsti Škisovi tržnici zvrstilo kar 10 kakovostnih izvajalcev: Dare Acoustic, Captain Morgan’ Revange, ki so si nastop prislužili z zmago na predizboru Škisolov, Ars Groova, Connect, Društvo mrtvih pesnikov, The Capitols, Big Foot Mama, Gramophondzie Live Experience, Leteći Odred in Čuki. Ritmi iz elektronskega odra so začeli odmevati že v popoldanskih urah, ko so zbrane navdušili DJ Kalu, Tommy Gee White in Mike J, v večernem delu pa so se predstavili DJ Katy Isterika, MC Goos & Avadox, Mike Candys ter Vanillaz in Jennifer Cooke.

 

SZJ_8_Obiskovalci na Škisovi tržniciLetošnja Škisova tržnica pa je za organizatorja posebnega pomena tudi zaradi tega, ker oznanja uraden pričetek sodelovanja med Zvezo ŠKIS in dobrodelnim projektom 20 za 20, katerega ustanovitelj je Marko Soršak – Soki, bobnar skupine Elvis Jackson. S skupnimi močmi sta se v sklopu Škisove tržnice 2016 z glasbili, na katerih se bodo prvih udarcev naučili otroci, ki bodo morda nekega dne zaigrali tudi na velikem odru Škisove tržnice, opremila kar dve osnovni šoli: Osnovno šolo Dob in Osnovno šolo Vič. Škisova tržnica pa pomeni le začetek daljšega sodelovanja, v katerem želita Zveza ŠKIS in Soršak čim več osnovnošolcem omogočiti prvi stik z aktivnim ustvarjanjem glasbe na njihovi lokalni osnovni šoli.

 

Za Zvezo ŠKIS je še ena uspešna Škisova tržnica, ki je v enem dnevu na enem mestu zbrala več kot 25.000 obiskovalcev in s pomočjo študentskih klubov Kardeljevo ploščad za nekaj ur spremenila v Slovenijo v malem. Da pa ima Škisova tržnica res najboljše obiskovalce, so dokazali sami, ko so v večernem delu kljub električnim izpadom in dežnim ploham vztrajali pred obema odroma in se med nenačrtovanimi premori zabavali z nastopajočimi in organizatorji ter ostali na prizorišču do konca programa Škisove tržnice 2016.

 

 


____________________________________________________________________________
ČLANSTVO V 
KLUBU AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

Cesta IV. Prekomorske 61/a, Ajdovščina (MC – Pale)
051 654 002, 059 014 291; www.kas.si

KAKO?
Prinesi originalno potrdilo o vpisu in izpolni pristopno izjavo na naši infotočki v času uradnih ur


Ugodnosti (za več informacij o ugodnostih klikni tukaj):

 • popust (prost vstop) na koncerte ki jih organizira klub
 • subvencionirane karte za gledališke predstave in kino
 • brezplačna udeležba na rekreaciji
 • subvencionirane karte za bazen (10 obiskov)
 • subvencionirana izdaja ISIC izkaznice
 • popust pri tisku (Optiprint d.o.o.)
 • popust za Printbox kode
 • subvencionirani izleti (smučanje, silvestrovanje, SPIJ, tečaji, razstave, sejmi…)

 

Članarine ni!